X
Hotel
Check-in
Jul
Check-out
Jul
Adults
Children
Promo Code

+34 965 83 17 62


info@estimarhotels.com

|||

PRIVACYBELEID

Het doel van dit beleid is om de belanghebbende partijen te informeren over de verschillende verwerkingen die door deze organisatie worden uitgevoerd via de website en die van invloed zijn op hun persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 3/2018 van 5 december inzake de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

 1. IDENTIFICATIE EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE INSTELLING 

De instelling:

TRADIA HOTEL, S.L.U.                                                                  www.estimarhotels.com

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOL Y MAR, S.L.U.            www.estimarhotels.com

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOL Y MAR, S.L.U.            www.restauranteabiss.com

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOL Y MAR, S.L.U.            www.gruposolymar.com

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BENACALP, S.L.U.    www.campingcalpemar.com

TRADIA SUPERMERCADOS, S.L.U. COMERCIO                       www.mymercat.com

gevestigd in C/ BENIDORM 1 (03710 CALPE) ALICANTE,

met telefoonnummer: 965830284

e-mail calidad@gruposolymar.com.

 1. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

GEBRUIKERS/NAVIGATOREN VAN DE WEBSITE VAN DE VERANTWOORDELIJKE INSTELLING
Wij behandelen uw persoonlijke gegevens die u via onze webformulieren verstrekt:

 • Om de verzoeken, klachten en incidenten die via onze contactkanalen op de website worden opgenomen, te kunnen afhandelen.
 • Om het gedrag van de navigatie op het web te begrijpen en mogelijke computeraanvallen op onze website te kunnen detecteren.
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die rechtstreeks op ons van toepassing zijn en die onze activiteit reguleren.
 • Om onze rechten te beschermen en uit te oefenen of om te reageren op claims van welke aard dan ook.
 • In voorkomend geval, voor het verzenden van commerciële communicatie met betrekking tot de goederen of diensten die deel uitmaken van onze activiteit, en/of nieuws of nieuwsbrieven met betrekking tot onze sector.

KLANTEN
Wij behandelen uw persoonlijke gegevens die u via onze webformulieren verstrekt voor:

 • Het beheer van de zakelijke relatie.
 • De levering van de diensten die u bij ons hebt aangeworven.
 • Procedures met betrekking tot het verzenden en ontvangen van het product dat via deze website is aangeschaft.
 • Administratief, boekhoudkundig en fiscaal beheer.
 • Om de verzoeken, klachten en incidenten die via onze contactkanalen op de website worden opgenomen, te kunnen afhandelen.
 • Om het gedrag van de navigatie op het web te begrijpen en mogelijke computeraanvallen op onze website te kunnen detecteren.
 • In voorkomend geval, voor het verzenden van commerciële communicatie met betrekking tot de goederen of diensten die deel uitmaken van onze activiteit, en/of nieuws of nieuwsbrieven met betrekking tot onze sector.
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die rechtstreeks op ons van toepassing zijn en die onze activiteit reguleren.
 • Om onze rechten te beschermen en uit te oefenen of om te reageren op claims van welke aard dan ook.
 1. RECHTSGRONDSLAG VAN DE BEHANDELING
  GEBRUIKERS/NAVIGATOREN VAN DE WEBSITE VAN DE VERANTWOORDELIJKE INSTELLING.
 • In de toestemming die u ons heeft gegeven om uw gegevens te behandelen met de aangegeven doeleinden. Weigering om uw persoonlijke gegevens te verstrekken, maakt het onmogelijk om uw gegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden.
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn. In dit geval mag de betrokkene de verwerking van de persoonsgegevens niet weigeren.
 • In het legitieme belang om ons imago, bedrijf en prestaties te beschermen door het voorkomen van aanvallen op onze website. In dit geval mag de betrokkene de verwerking van de persoonsgegevens niet weigeren, hoewel hij of zij, in voorkomend geval, de in paragraaf acht van dit beleid genoemde rechten kan uitoefenen.

KLANTEN.

 • Uitvoering van een overeenkomst waarbij hij of zij betrokken is of voor de toepassing van precontractuele maatregelen. Weigering om uw persoonlijke gegevens te verstrekken, maakt het onmogelijk om uw gegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden.
 • In de toestemming die u ons heeft gegeven om uw gegevens te verwerken voor andere doeleinden dan de ontwikkeling of uitvoering van het bestaande contract. Weigering om uw persoonlijke gegevens te verstrekken, maakt het onmogelijk om uw gegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden.
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn. In dit geval mag de betrokkene de verwerking van de persoonsgegevens niet weigeren.
 • In het legitieme belang om ons imago, bedrijf en prestaties te beschermen door het voorkomen van aanvallen op onze website. In dit geval mag de betrokkene de verwerking van de persoonsgegevens niet weigeren, hoewel hij of zij, in voorkomend geval, de in paragraaf acht van dit beleid genoemde rechten kan uitoefenen.
 1. TERMIJNEN OF CRITERIA VOOR HET BEWAREN VAN GEGEVENS

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij in eerste instantie zijn verzameld.
Zodra de gegevens niet meer nodig zijn voor de betreffende verwerking, worden ze naar behoren afgeschermd om, indien nodig, ze ter beschikking te stellen van de bevoegde overheidsinstanties en -organen, rechters en rechtbanken of het Openbaar Ministerie gedurende de verjaringstermijn van de handelingen die kunnen voortvloeien uit de met de klant onderhouden relatie en/of de bij wet voorziene bewaringstermijnen.
Periode van de afscherming van de gegevens:

 • HET BURGERLIJK WETBOEK. Tussen 5 en 15 jaar, afhankelijk van het geval, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1964, lid 2, van de bovengenoemde wettelijke instantie.
 • HET WETBOEK VAN KOOPHANDEL. Gedurende 6 jaar, in overeenstemming met artikel 30 van de bovengenoemde wettelijke instantie. Toegepast op commerciële informatie met betrekking tot uitgegeven en ontvangen facturen, tickets, gewijzigde facturen, bankdocumenten, etc.
 • DE ALGEMENE BELASTINGWETGEVING. Gedurende 4 jaar, in overeenstemming met artikelen 66 tot 70 van de bovengenoemde wettelijke instantie. Toegepast op informatie met betrekking tot belastingverplichtingen.
 1. GEAUTOMATISEERDE BESLISSINGEN EN PROFILERING
  De website neemt geen geautomatiseerde beslissingen en maakt geen profielen aan.
 2. ONTVANGERS
  Tijdens de periode van de verwerking van uw persoonsgegevens kan de organisatie uw gegevens overdragen aan de volgende ontvangers:
 • Rechters en rechtbanken.
 • Staatsveiligheidsdiensten en -korpsen.
 • Andere bevoegde overheidsinstanties of -organen, wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke instelling wettelijk verplicht is om persoonsgegevens te verstrekken.
 • Banken en financiële instellingen in het geval u deze dienst bij ons aanwerft.
 1. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT
  De organisatie voert geen internationale gegevensoverdracht uit.
 2. RECHTEN
  De betrokkenen kunnen te allen tijde en kosteloos hun recht van toegang, rectificatie en verwijdering uitoefenen, alsmede verzoeken de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken, bezwaar te maken, de overdraagbaarheid van hun gegevens te verzoeken (indien technisch mogelijk) of hun toestemming in te trekken, en indien nodig, niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, is gebaseerd.
  Hiervoor kunt u gebruik maken van de door de organisatie verstrekte formulieren, of u kunt schrijven naar bovenstaand postadres of e-mailadres. In ieder geval moet uw aanvraag vergezeld gaan van een fotokopie van uw identiteitskaart of een gelijkwaardig document, om uw identiteit te bewijzen.

Indien u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn geschonden, met name wanneer u niet tevreden bent over de uitoefening van uw rechten, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (Spaans Bureau voor gegevensbescherming), via haar website: www.agpd.es.
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 21 van Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, kunt u zich uitschrijven door een e-mail te sturen naar calidad@gruposolymar.com als u geen verdere informatie over onze diensten wenst te ontvangen.

 1. WAARHEIDSGETROUWHEID VAN DE GEGEVENS
  De belanghebbende garandeert dat de verstrekte gegevens correct, nauwkeurig, volledig en actueel zijn; hij verbindt zich ertoe om elke wijziging met betrekking tot de verstrekte gegevens te melden via de kanalen die daartoe in staat zijn gesteld en die in punt 1 van dit beleid zijn vermeld. Hij of zij is aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade die hij of zij kan veroorzaken als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting.
  Indien de gebruiker gegevens van derden verstrekt, verklaart hij of zij dat hij of zij de toestemming van de belanghebbenden heeft en verbindt hij of zij zich ertoe de in deze clausule vervatte informatie aan hen over te dragen, waarbij hij of zij de organisatie vrijwaart van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet nakomen van deze verplichting.
 2. SOCIALE NETWERKEN
  Sociale netwerken maken deel uit van het dagelijkse leven van veel internetgebruikers, en voor hen heeft de entiteit in een aantal van hen verschillende profielen aangemaakt.
  Alle gebruikers die onze website bezoeken hebben de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij onze sociale netwerken of groepen.
  U dient zich er echter van bewust te zijn dat, tenzij wij u rechtstreeks om uw gegevens vragen (bijvoorbeeld door middel van marketingacties, prijsvragen, promoties of een andere geldige manier), uw gegevens deel uitmaken van het bijbehorende sociale netwerk, dus wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van het sociale netwerk zorgvuldig te lezen, en ervoor te zorgen dat u uw voorkeuren met betrekking tot gegevensverwerking instelt.
 3. ENTITEITEN DIE DEEL UITMAKEN VAN DE GROEP:

ONDERNEMING                                                                            ACTIVITEIT                               WEB

TRADIA HOTEL, S.L.U.                                                                  www.estimarhotels.com

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOL Y MAR, S.L.U.            www.estimarhotels.com

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOL Y MAR, S.L.U.            www.restauranteabiss.com

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOL Y MAR, S.L.U.            www.gruposolymar.com

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BENACALP, S.L.U.    www.campingcalpemar.com

TRADIA SUPERMERCADOS, S.L.U. COMERCIO                       www.mymercat.com

 

 1. WIJZIGINGEN / ACTUALISERINGEN
  Dit privacybeleid kan worden gewijzigd / geactualiseerd volgens de wettelijke eisen die zijn vastgesteld of om dit beleid aan te passen aan de instructies van het Spaanse Bureau voor gegevensbescherming of bij wijzigingen op onze website.
  Om deze reden raden wij gebruikers aan om periodiek ons privacybeleid te bezoeken.
  Als u vragen heeft over dit beleid, kunt u contact met ons opnemen via de volgende e-mail: calidad@gruposolymar.com